3000 đề tài phục vụ khối kinh tế

  • Bản quyền: Free
  • Kích thước: 85 MB
  • Yêu cầu:
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.ebook
  • Ngày cập nhật: 27/09/2013
  • Bình luận:
Vote
345
QA code 3000 đề tài phục vụ khối kinh tế

http://www.fshare.vn/file/LDV8U9EHVS/

3000 đề tài phục vụ khối kinh tế

Tiểu luận có các mảng: Triết họcKinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học

Báo cáo có các mảng: Quản trị kinhdoanhMarketingKế toán, kiểm toánTài chính ngân hàngBảo hiểmĐầu tưThương mạiKinh doanh quốc tếvà rất nhiều Đề án khác.

=================

TL Triết
T001 Bản sắc dân tộc trong nền KT mở
T002 Đấu tranh giai cấp
T003 Công pháp và tư pháp trong hiến pháp TBCN
T004 LLSX và các quan hệ SX
T005 Lý luận của chủ nghĩa Mác con người và vấn đề con người trong sự nghiệp CNH - HĐH đất nước
T006 Quan điểm của chủ nghĩa Mác về con người
T007 Lý luận nhận thức, vận dụng quan điểm đó cho sự phát triển của KT VN trước và sau mười năm đổi mới đến nay
T008 Lý luận thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó vào quá trình đổi mới ở VN
T009 Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình XD nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở VN
T010 Máy móc đạt công nghiệp và vai trò của nó đối với VN
T011 Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến
T012 LLSX, QHSX và quy luật SX phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX
T013 Cơ sở lý luận về chuyển đổi nền KTTT
T014 Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của LLSX và sự đa dạng hoá các loại hình sở hữu ở VN
T015 Quan hệ lượng - chất, nhân - quả và thực trạng của nền KT VN trước xu thế toàn cầu hoá
T016 Con người dưới góc nhìn của triết học và vấn đề con người trong quá trình đổi mới hiện nay
T017 Việc làm, thất nghiệp và lạm phát
T018 Vấn đề đổi mới LLSX và QHSX trong quá trình CNH - HĐH ở VN
T019 Tín dụng, cơ sở lý luận và thực tiễn tại VN
T020 Nhưng tư tưởng cơ bản của nho giáo và sự ảnh hưởng của nó tới nước ta
T021 Sinh viên và thất nghiệp
T022 Tri thức và nền KT tri thức
T023 Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến
T024 Cuộc cách mạng triết học của Mác - Ănghen và ý nghĩa
T025 Vận dụng lý luận phương thức SX phân tích sự phát triển của nhà máy nước Rạng Đông
T026 Mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả
T027 Các phép biện chứng
T028 Phật giáo và ảnh hưởng của nó tới VN
T029 Phật giáo, quá trình hình thành và phát triển
T030 KTTT theo định hướng XHCN
T031 Thành tựu và hạn chế của phép duy vật biện chứng
T032 Phân tích thực chất cuộc cách mạng triết học của Mác - Ănghen và ý nghĩa
T033 Giai cấp CN và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của CNXH
T034 Một số vấn đề thực tiễn và cơ sở lý luận đối với quá trình CNH - HĐH ở VN
T035 Con người và các mối quan hệ
T036 Vai trò của con người trong công cuộc CNH - HĐH đất nước
T037 Ý thức và vai trò của ý thức trong đời sống XH
T038 Văn hoá kinh doanh dưới cái nhìn triết học
T039 Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp VN trong quá trình hội nhập
T040 Vấn đề thất nghiệp của sinh viên
T041 Con người và bản chất
T042 Hình thái KTXH
T043 Ý thức, tri thức và vai trò
T044 Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức
T045 Thực trạng giao thông và nguyên nhân
T046 Vật chất và ý thức
T047 CNH - HĐH và vai trò của nó trong quá trình tiến lên CNXH ở nước ta
T048 CNH - HĐH và vai trò của nó trong quá trình tiến lên CNXH ở nước ta
T049 Mâu thuẫn và vấn đề XD nền KT độc lập, tự chủ
T050 Quan điểm toàn diện và vận dụng CNH - HĐH
T051 Quan điểm lịch sử cụ thể đối với quá trình phát triển KT
T052 Quy luật sự thống nhất biện chứng giữa các mặt đối lập
T053 Mâu thuẫn biện chứng và biểu hiện
T054 Phép biện chứng duy vật và vấn đề phát triển KT
T055 Phật giáo
T056 Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến
T057 Phật giáo qua các giai đoạn
T058 Địa vị pháp lí của các cơ quan hành chính trong bộ máy nhà nước
T059 Quy luật giá trị và vai trò của nó trong nền KTTT
T060 Những mâu thuẫn biện chứng trong nền KTTT theo định hướng XHCN ở VN
T061 Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
T062 Nguyên lí về mối liên hệ phổ biến và thực tiễn
T063 Thực trạng giao thông, nguyên nhân và giải pháp (quan hệ nhân quả)
T064 Mối quan hệ giữa cái riêng và cái chung và vận dụng cho sự phát triển KTTT ở nước ta
T065 Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến
T066 Ô nhiễm môi trường
T067 Kiến trúc Hà Nội
T068 CNH - HĐH, thực trạng và giải pháp
T069 CNH - HĐH dưới góc nhìn triết học
T070 Tư duy lí luận
T071 Lý luận về hình thái KT
T072 Lý luận về hình thái KT
T073 CNH - HĐH và vai trò của nó trong quá trình tiến lên CNXH ở nước ta
T074 Sự phù hợp của quan hệ SX và sự phát triển của LLSX
T075 Học thuyết về hình thái KTXH
T076 Vai trò của khoa học kĩ thuật đối với sự phát triển của LLSX
T077 Những mâu thuẫn biện chứng trong nền KTTT theo định hướng XHCN ở VN
T078 Cơ sở lí luận triết học của quá trình CNH - HĐH theo định hướng XHCN ở VN
T079 Quan hệ SX phù hợp
T080 Cơ sở lí luận triết học của quá trình CNH - HĐH theo định hướng XHCN ở VN
T081 VN trong xu thế hội nhập dưới con mắt triết học
T082 Nền KTTT và phạm trù nội dung - hình thức
T083 Thực trạng của vấn đề xe Bus và giải pháp
T084 Nhân tố con người trong sự phát triển LLSX và chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
T085 VN trong xu thế hội nhập dưới con mắt triết học
T086 Nguyên lí hình thái kinh tế và ảnh hưởng của nó trong hoạt động ngân hàng
T087 Quan hệ biện chứng giữa tự nhiên và XH
T088 Cơ sở lí luận khoa học phát triển không ngừng và cách mạng KHCN
T089 Phạm trù nội dung - hình thức và sự phát triển thương hiệu
T090 Mối quan hệ giữa cá nhâ và XH
T091 Thực tiễn là tiêu chuẩn chân lý
T092 Con người và nhân tố con người trong sự phát triển nền KT tri thức
T093 Những nét lịch sử cơ bản của sự hình thành phép biện chứng
T094 Nguyên lí về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển phép biện chứng duy vật
T095 Mối quan hệ giữa sự phân công lao động XH và XH hoá SX qua một số tác phẩm thời kì đầu của Mác
T096 Tôn giáo
T097 Sự khác biệt giữa triết học phương Đông và phương Tây
T098 LLSX và QHSX
T099 Mối quan hệ giữa sự phân công lao động XH và XH hoá SX qua một số tác phẩm thời kì đầu của Mác
T100 Mối quan hệ giữa TBCN và người lao động
T101 Phát triển và sử dụng nguồn nhân lực
T102 Biện chứng của sự phát triển nền KT nhiều thành phần ở VN trong thời kì quá độ lên CNXH
T103 Quan điểm toàn diện trong sự đổi mới nền KT ở VN
T104 Mâu thuẫn biện chứng và sự thống nhất giữa các mặt đối lập
T105 Mối quan hệ biện chứng giữa TLSX và LLSX
T106 Quan hệ biện chứng giữa LLSX và QHSX
T107 Quá trình phát triển của phép biện chứng
T108 Phép biện chứng và tư duy biện chứng
T109 Lý luận hình thái KTXH
T110 Phật giáo
T111 Sinh viên và thất nghiệp
T112 Hôn nhân dưới cái nhìn triết học
T113 Hình thái KTXH
T114 Hình thái KTXH
T115 Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức
T116 Quy luật mâu thuẫn
T117 Lý luận hình thái KTXH
T118 Sự thống nhất giữa bản chất và hiện tượng
T119 Quy luật lượng - chất
T120 CNH - HĐH ở VN trong thời kỳ quá độ
T121 CNH - HĐH nông thôn ở nước ta
T122 CNH - HĐH
T123 Đào tạo nguồn lực con người
T124 Hình thái KTXH
T125 Đào tạo nguồn lực con người
T126 Quá trình chuyển đổi sang nền KTTT và sự vận dụng quan điểm triết học Mác - Lênin
T127 Nho giáo
T128 Mối liên hệ biện chứng giữa các thành phần KT
T129 Quan điểm của Mác - Ănghen về vật chất
T130 Nhân cách và nhận thức

TL KTCT & CNXH KH

KC001 CNH - HĐH và vai trò của nó trong sự nghiệp XD XHCN ở nước ta
KC002 KT nhà nước và cai trò của nó trong nền KTTT theo định hướng XHCN
KC003 Thất nghiệp và việc làm ở VN
KC004 KT tư nhân
KC005 Lý luận chung về phương thức SX (PTSX)
KC006 Phân khúc thị trường trong nền KTTT
KC007 Những vấn đề về KTTT
KC008 Vận dụng quy luật QHSX phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX
KC009 Phạm trù GTTD (giá trị thặng dư)
KC010 XK thuỷ sản ở VN
KC011 Lãi suất và vai trò của nó trong việc huy động vốn
KC012 Quá trình hình thành và phát triển nền KTTT theo định hướng XHCN ở VN
KC013 Cơ sở triết học trong đường lối phát triển nền KTTT ở VN trong thời kỳ quá độ
KC014 Tầm quan trọng của việc phát triển và ứng dụng KHCN
KC015 Mối quan hệ biện chứng của LLSX và QHSX
KC016 Tín dụng trong nền KTTT theo định hướng XHCN ở VN
KC017 Thực trạng vận dụng quy luật giá trị vào phát triển KT VN thời gian qua và giải pháp
KC018 Giải pháp cho các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ
KC019 Con đường đi lên XHCN của VN
KC020 Phân tích sự đúng đắn của quy luật QHSX phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX
KC021 Sự điều tiết của nhà nước tư sản hiện đại
KC022 Vai trò của KT nhà nước trong nền KTTT định hướng XHCN ở nước ta
KC023 Một số vấn đề về KTTT định hướng XHCN ở VN
KC024 Thực trạng, vai trò của KT TB tư nhân
KC025 Vai trò của nhà nước trong quá trình CNH - HĐH ở nước ta
KC026 Lợi ích KT và các hình thức phân phối thu nhập ở VN hiện nay
KC027 Lý luận địa tô của Mác và sự vận dụng vào chính sách đất đai ở VN hiện nay
KC028 Lý luận về tiền lương của Mác
KC029 Tính chất và vai trò của nhà nước trong quá trình CNH - HĐH ở VN hiện nay
KC030 Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập với việc phân tích các mâu thuẫn biện chứng trong nên KTTT của VN
KC031 Thực trạng và giải pháp phát triển DNNN ở VN
KC032 Chuyển dịch cơ cấu nền KT theo hướng CNH - HĐH
KC033 Tính tất yếu khách quan và con đường hình thành cty mẹ - cty con ở VN
KC034 Sự cần thiết khách quan của việc phát triển nền KTTT có sự điều tiết của nhà nước theo định hướng XHCN
KC035 Sự ảnh hưởng của vấn đề dân số đến phát triển KT ở nước ta
KC036 Những vấn đề cơ bản trong quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước
KC037 Lạm phát và tăng trưởng KT
KC038 Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài ở một số nước và vận dụng vào VN
KC039 Nghệ thuật tiêu thụ XBP
KC040 Mối quan hệ biện chứng giữa các thành phần KT ở nước ta hiện nay
KC041 Con đường quá độ lên XHCN của VN
KC042 Hình thái KTXH
KC043 Lý luận hình thái KTXH
KC044 Mô hình cty mẹ - cty con
KC045 LLSX và QHSX
KC046 ASEAN
KC047 Quản lý tri thức
KC048 Những vấn đề lý luận về lạm phát
KC049 Sự phát triển của các hình thái kinh tế
KC050 Chính sách tỷ giá hối đoái và vấn đề tự do tỷ giá ở VN
KC051 Các chính sách KTXH
KC052 Kinh tế VN trong thời kỳ hội nhập
KC053 Kinh tế nhà nước
KC054 Lý thuyết tuần hoàn và chu chuyển TB
KC055 Lý thuyết tuần hoàn và chu chuyển TB
KC056 Nguồn gốc và bản chất lợi nhuận
KC057 Lợi nhuận
KC058 Lợi nhuận
KC059 Đầu tư nước ngoài
KC060 CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn
KC061 CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn
KC062 CNH - HĐH
KC063 CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn
KC064 CNH - HĐH
KC065 CNH - HĐH nền KTQD
KC066 Cơ hội và thách thức đối với các DN VN trong thời kỳ hội nhập
KC067 Cổ phần hoá DN
KC068 Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
KC069 Bản chất và vai trò của cty đa quốc gia
KC070 Kinh tế nhà nước
KC071 Cơ cấu KT nhiều thành phần
KC072 CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn
KC073 Đa dạng hoá các loại hình sở hữu trong nền KT
KC074 Đa dạng hoá các loại hình sở hữu trong nền KT
KC075 Mô hình cty mẹ - cty con
KC076 Cty cổ phần
KC077 Hình thái KTXH
KC078 Tính quy luật của sự hình thành KTTT
KC079 Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực
KC080 Sự hình thành nền KTTT
KC081 Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI)
KC082 Phân phối trong nền KTTT
KC083 Lý luận địa tô của Mác và sự vận dụng vào chính sách đất đai ở VN hiện nay
KC084 Đổi mới chính sách KT đối với các DN vừa và nhỏ
KC085 Cơ cấu KT nhiều thành phần
KC086 LLSX và QHSX
KC087 LLSX và QHSX
KC088 Hàng giả
KC089 Nền KTHH nhiều thành phần
KC090 Hàng hoá sức lao động
KC091 Vai trò của nhà nước trong nền KTTT
KC092 Hình thái KTXH
KC093 Hình thái KTXH
KC094 Hình thái KTXH
KC095 Hình thái KTXH
KC096 Quy luật giá trị
KC097 Hình thái KTXH
KC098 Đầu tư trực tiếp nước ngoài
KC099 CNH - HĐH
KC100 KHCN
KC101 Vốn và các giải pháp huy động vốn
KC102 KHCN
KC103 KTNN (KT nhà nước)
KC104 Vai trò của nền KTNN
KC105 Tư tưởng đức trị của Khổng Tử và vận dụng vào quản lý doanh nghiệp
KC106 KTHH
KC107 KTHH nhiều thành phần
KC108 Vai trò của KTNN trong nền KTTT định hướng XHCN ở nước ta
KC109 Vai trò của KTNN trong nền KTTT định hướng XHCN ở nước ta
KC110 KT TB tư nhân
KC111 Các hình thức tiền lương
KC112 KTTT
KC113 Học thuyết giá trị thặng dư (GTTD)
KC114 CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn
KC115 KTTT định hướng XHCN
KC116 KT trang trại nông nghiệp
KC117 Hình thái KTXH
KC118 KTTT định hướng XHCN
KC119 CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn
KC120 Phạm trù GTTD (giá trị thặng dư)
KC121 Buôn lậu và gian lân thương mại
KC122 KTTT định hướng XHCN
KC123 Vai trò của nhà nước trong nền KTTT
KC124 Một số biện pháp đầy mạnh quá trình cổ phần hoá DNNN
KC125 Vấn đề đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực
KC126 KTTT định hướng XHCN
KC127 CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn
KC128 Cổ phần hoá DN
KC129 Phát triển đồng bộ các thị trường trong nền KTTT định hướng XHCN
KC130 Cổ phần hoá DN
KC131 Giải pháp nâng cao hiệu quả KTXH
KC132 Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền KT
KC133 Máy móc và lao động trong SX GTTD
KC134 Phạm trù GTTD (giá trị thặng dư)
KC135 Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
KC136 Lý luận chung về thị trường
KC137 Cơ hội và thách thức đối với VN khi gia nhập WTO
KC138 Cạnh tranh trong nền KTTT
KC139 Lợi nhuận
KC140 Vai trò của KTNN trong nền KTTT định hướng XHCN ở nước ta
KC141 KTTT định hướng XHCN
KC142 Phân tích LLSX trước ba PTSX trước CNTB
KC143 Tham nhũng
KC144 Cổ phần hoá DN
KC145 Cổ phần hoá DN
KC146 Thị trường
KC147 Quan hệ phân phối thu nhập
KC148 Thực trạng và một số giải pháp phát triển khu vực KT tư nhân
KC149 Cty cổ phần
KC150 Phạm trù GTTD (giá trị thặng dư)
KC151 Hội nhập KT quốc tế và các thách thức
KC152 Hội nhập KT quốc tế và các thách thức
KC153 Thực trạng và một số giải pháp phát triển khu vực KT tư nhân
KC154 Sở hữu tư nhân
KC155 CNH - HĐH
KC156 Phạm trù GTTD (giá trị thặng dư)
KC157 Quy luật về sự phù hợp của QHSX với tính chất và trình độ phát triển của LLSX
KC158 XHCN và thời kỳ quá độ lên CNXH
KC159 KTNN (KT nhà nước)
KC160 Lợi nhuận
KC161 KTNN (KT nhà nước)
KC162 Hình thái KTXH
KC163 KTTT và sự phân hoá giàu nghèo
KC164 Lạm phát
KC165 KTTT
KC166 Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của LLSX và sự đa dạng hoá các loại hình sở hữu
KC167 Lợi nhuận
KC168 Hoàn cảnh tiến hành cải cách ở TQ và VN
KC169 Doanh nghiệp và người lao động
KC170 KTTT
KC171 Nâng cao khả năng hội nhập cho nền KT VN
KC172 KTTT định hướng XHCN và những mâu thuẫn của nó
KC173 Quan hệ phân phối ở nước ta hiện nay
KC174 KTTT
KC175 Mối QH biện chứng giữa các thành phần KT
KC176 Thực trạng và giải pháp phát triển DNNN ở VN
KC177 Nền KTHH nhiều thành phần
KC178 KTTT
KC179 Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
KC180 Nguyên nhân suy thoái KT Nhật những năm 90
KC181 Giá trị sức lao động
KC182 Cổ phần hoá DN
KC183 QH phân phối
KC184 Tư tưởng pháp trị của Hàn Phi Tử
KC185 QH phân phối
KC186 LLSX và QHSX
KC187 Quy luật về sự phù hợp của QHSX với tính chất và trình độ phát triển của LLSX
KC188 LLSX và QHSX
KC189 LLSX và QHSX
KC190 Duy vật lịch sử và GTTD
KC191 Quy luật về sự phù hợp của QHSX với tính chất và trình độ phát triển của LLSX
KC192 Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của LLSX và sự đa dạng hoá các loại hình sở hữu
KC193 Yếu tố con người trong công tác quản lý
KC194 Quản lý nhà nước về KT
KC195 Chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát
KC196 Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập
KC197 Cơ chế thị trường và nền KTTT
KC198
KC199 Quy luật giá trị

Quản trị kinh doanh
QT001 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại nhà khách tổng liên đoàn LĐ VN
QT002 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD của cty in Nông nghiệp và CN thực phẩm
QT003 Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của cty may Hồ Gươm
QT004 Lợi nhuận và giải pháp gia tăng lợi nhuận tại cty CP XD nhà số 1
QT005 Công tác quản lý nguyên vật liệu tại cty CP thiết bị CN và XD
QT006 Chiến lược KD của Tổng cty Sành sứ thuỷ tinh CN
QT007 Vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty cầu 75 thuộc Tổng cty cầu GT 8 - Bộ GTVT
QT008 Hoàn thiện công tác chuẩn bị tài liệu trong quá trình áp dụng ISO 9000 tại cty Chế tạo điện cơ
QT009 Đầu tư phát triển KCN trên địa bàn Hà Nội
QT010 Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược KD tại cty bánh kẹo Hải Châu
QT011 Biện pháp nâng cao sản lượng tiêu thụ tại cty TNHH SX và KD tấm bông PE Hà Nội
QT012 Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ ở cty In Hà Giang
QT013 Chi phí SX và giải pháp chi phí SXKD tại cty bóng đèn phích nước Rạng Đông
QT014 Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động tiêu thụ SP tại cty Thương mại, tư vấn và đầu tư Trainco
QT015 Đổi mới PP thu thuế trên địa bàn tỉnh Hà Giang
QT016 Đẩy mạnh tiêu thụ SP tại cty bánh kẹo Hải Châu
QT017 Một số giải pháp thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào VN
QT018 Hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại cty Sông Đà 2
QT019 Tăng cường công tác quản lý tiền lương tại cty Cơ khí Hà Nội
QT020 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty Cầu 75
QT021 Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại cty SX, XNK đầu tư thanh niên Hà Nội
QT022 Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm vật liệu nổ tại Công ty Vật liệu nổ Công nghiệp
QT023 Côn tác lập kế hoạch tại Tổng cty chè VN
QT024 Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty Điện tử Sao Mai
QT025 Cạnh tranh và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường XK của doanh nghiệp thương mại
QT026 Nâng cao hiệu quả KD XNK tại cty cơ điện Trần Phú
QT027 Tăng cường công tác quản lý nguyên vật liệu tại cty Vật liệu XD Bưu Điện Hà Nội
QT028 Hoạch định chiến lược cạnh tranh cho cty bánh kẹo Hải Hà
QT029 XD chiến lược kinh doanh tại cty TNHH Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp
QT030 Biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tại một số công trình trên địa bàn HN của cty ĐTPT nhà số 2
QT031 Quản lý và cung ứng nguyên liệu tại XN SX đồ dùng học cụ huấn luyện X55
QT032 Nâng cao năng lực cạnh tranh tại cty thiết bị Machinco
QT033 Nâng cao hiệu quả KD trong hoạt động NK tại cty Vật tư kỹ thuật Ngân hàng
QT034 Lý luận về bộ máy QL của DN
QT035 Bất động sản
QT036 CPH DNNN trên địa bàn Hà Nội
QT037 Nâng cao hiệu quả SX và XK tại cty PROSIMEX
QT038 QL chất lượng ở XN cơ điện vật tư
QT039 Mở rộng thị trường tại cty may Chiến Thắng
QT040 XD chiến lược SP tại cty bánh kẹo Hải Hà giai đoạn 2005 - 2008
QT041 Lý luận về ổn định và mở rộng TT tại các DN
QT042 Thúc đẩy tiêu thụ SP ở cty dệt may Hà Nội
QT043 Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quả lý tại cty In tạp chí Cộng Sản
QT044 Đẩy mạnh tiêu thụ SP ở cty DAD
QT045 Thúc đẩy hoạt động XK hàng may mặc tại cty CP may Lê Trực
QT046 Nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu tại cty XD CTGT 873
QT047 Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại cty In thương mại và dịch vụ ngân hàng NN & PTNT VN
QT048 Nâng cao chất lượng sản phẩm tại cty may Lê Trực
QT049 Vốn lưu động
QT050 Quản lý KD
QT051 Đẩy mạnh tiêu thụ SP tại cty TNHH Úc Đại Lợi
QT052 Tổ chức lao động tại Bưu điện Tủa Chùa - Điện Biên
QT053 Hoàn thiện cách chính sách thúc đẩy XK SP rau quả của VN
QT054 Đẩy mạnh xoá đói giảm nghèo tại Yên Bái
QT055 Chiến lược KD của cty Thương mại HN từ nay đến 2010
QT056 Đẩy mạnh hoạt động XNK hàng thủ công mỹ nghệ tại cty TNHH XNK Cường Thịnh
QT057 XD chiến lược phát triển thị trường ở cty TNHH nhà nước 1 thành viên cơ khí HN giai đoạn 2005 - 2015
QT058 Tình hình SXKD của cty CP may Thăng Long giai đoạn 2000 - 2005
QT059 Biện pháp chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn Q. Cầu Giấy hiện nay
QT060 Nâng cao hiệu quả KD ở cty TNHH Thái Dương
QT061 Cty CP viễn thông điện lực Hà Nội
QT062 PP trả lương tại cty CMS
QT063 Biện pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ bia hơi tại cty SXKD đầu tư và DV Việt Hà
QT064 Tuyển dụng lao động tại cty TNHH NN một thành viên cơ điện Trần Phú
QT065 Hoạt động KD DV Internet tại cty truyền thông và số liệu VDC
QT066 Huy động và sử dụng vốn tại cty XD và phát triển nhà số 6
QT067 Huy động và sử dụng vốn tại cty Sông Đà 11
QT068 Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ SP tại cty Thiết bị và phát triển chất lượng
QT069 Chi phí SX và giải pháp hạ thấp chi phí SXKD tại cty bóng đèn phích nước Rạng Đông
QT070 Huy động và quản lý điều hành vốn tại Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển tỉnh Hà Giang
QT071 Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quả lý tại cty liên doanh cơ khí XD
QT072 Thúc đẩy tiến trình CPH tại cty thực phẩm XK Bắc Giang
QT073 Tăng cường hoạt động tiêu thụ tại cty xăng dầu Hà Giang
QT074 Kế hoạch phát triển hệ thống viễn thông tại tỉnh Hà Giang giai đoạn 03-05
QT075 Đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ SP tại cty vật liệu nổ CN
QT076 Hoàn thiện các hình thức trả lương tại cty thiết bị điện Hồng Phúc
QT077 Hoàn thiện bộ máy QL ở cty điện lực HN
QT078 QL tiền lương tại cty KTCT thuỷ lợi La Khê
QT079 Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty cao su Sao Vàng
QT080 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty TNHH Giang Sơn
QT081 Nâng cao hiệu quả QL tại cty Xây lắp vật liệu XD
QT082 Nâng cao hiệu quả KD tại cty CPTM Tuấn Khanh
QT083 Quản trị vật tư tại cty cơ khí Z179
QT084 Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty thiết bị đo điện HN
QT085 Cty TM XD Bạch Đằng
QT086 Đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá tại cty TMTH tỉnh Nam Định
QT087 Quản trị nhân lực tại KS Đông
QT088 Công tác quản trị mua hàng
QT089 Sức cạnh tranh và giải pháp nâng cao sức cạnh tranh trong cty may XK
QT090 Nâng cao hiệu quả tiêu thụ hàng hoá tại cty TM Gia Lâm HN
QT091 Sử dụng vốn tại cty TNHH Duy Thịnh
QT092 Quản trị mua hàng
QT093 Nâng cao khả năng cạnh tranh của DN XD
QT094 Nâng cao sức cạnh tranh mặt hàng giày dép của cty Thượng Đình trong thị trường nội địa
QT095 Giải pháp tài chính đẩy mạnh tiêu thụ SP tại cty CP dụng ụ cơ khí XK
QT096 Lợi nhuận và các biện pháp gia tăng lợi nhuận tại cty CP XD thuỷ lợi Thái Thuỵ
QT097 Nâng cao chất lượng quản trị bán hàng tại cty giày Thượng Đình
QT098 CPH (Cổ phần hoá)
QT099 Hoàn thiện quản trị nhân sự tại cty Xăng dầu VN
QT100 Củng cố và phát triển thị trường tại cty ứng dụng và kỹ thuật TM Á Châu
QT101 Thách thức đối với mặt hàng dệt may VN khi XK sang thị trường EU
QT102 Duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ tại cty bóng đèn phích nước Rạng Động
QT103 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại XN vận tải biển Vinafco
QT104 Nâng cao hiệu quả SXKD chi nhánh hoá dầu Hải Phòng
QT105 Tiêu thụ SP gà giống thành phẩm tại cty giống gia cầm Lương Mỹ - Chương Mỹ - Hà Tây
QT106 Cty vận tải XD và chế biến lương thực Vĩnh Hà
QT107 Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp tại Tổng cty XD và phát triển hạ tầng LICOGI
QT108 Nâng cao hiệu quả KD ở cty TNHH TM TVT
QT109 Quản trị sức lao động và tiền lương tại cty May Hà Nội
QT110 Hoạt động KD tại cty Hàng không VN
QT111 Hoàn thiện phân tích tài chính DN tại cty SX bao bì và hàng XK
QT112 Thúc đẩy XK tại VINACAFE
QT113 Nâng cao hiệu quả KD tại cty cơ khí 120
QT114 Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu tại XN thép và vật liệu XD HN
QT115 Nâng cao khả năng tiêu thụ tại cty cơ khí ôtô 3/2
QT116 Nâng cao sản lượng tiêu thụ Ximăng tại cty vật tư Kỹ thuật ximăng giai đoạn 2001-2005
QT117 Quản lý tiêu thụ SP tại cty XNK Thái Nguyên
QT118 Nâng cao hiệu quả SX KD tại cty dụng cụ cắt đo lường cơ khí
QT119 Cty TM KS Đống Đa
QT120 Nâng cao hiệu quả KD NK hàng hoá tại cty CP thiết bị xăng dầu PETROLIMEX
QT121 XK hàng may mặc của cty dệt may Hà Nội vào thị trường Mĩ
QT122 Thúc đẩy hoạt động tiêu thụ SP tại cty In bao bì Thái Lợi
QT123 Hiệu quả KD tại cty giày Thăng Long
QT124 Thực trạng các nghành nghề trên địa bàn xã Liêm Chính - TX Phủ Lý - tỉnh Hà Namư
QT125 QL và sử dụng vốn lưu động tại cty CP Chương Dương HN
QT126 Hoàn thiện bộ máy tổ chức tại cty CP đầu tư và XD Ba Đình
QT127 Những giải pháp huy động vốn đổi mới CN tại cty dệt 10/10
QT128 Hoàn thiện chiến lược cty CP Đại Thắng
QT129 Tiêu thụ SP tại cty Điện cơ Thống Nhất
QT130 Đa dạng hoá sản phẩm nước ép trái cây tại cty CP Thăng Long
QT131 Nâng cao chất lượng SP tại cty Kim khí Thăng Long
QT132 Tiêu thụ SP tại cty DAD
QT133 Phát triển thị trường tiêu thụ tại cty may Huy Hoàng
QT134 Mở rộng TT XK tại cty may VINATEX
QT135 Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty tấm lợp XD Đông Anh
QT136 Doanh thu bán hàng tại cty giày Thuỵ Khuê
QT137 Nâng cao chất lượng thiết kế tại cty Tư vấn và XD thuỷ lợi 1
QT138 Phân tích tình hình thị trường tại cty TNHH HASA
QT139 Thực trạng SXKD tại cty CP xe khách Thái Bình
QT140 Nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông tại Tập đoàn FPT
QT141 QL nhân sự tại cty Nhất Minh
QT142 Quản trị nhân lực tại cty XD số 9
QT143 Tiêu thụ SP tại cty bánh kẹo Hải Châu
QT144 Cơ sở lý luận về chất lượng SP
QT145 Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty CP Cơ điện Hà Nội
QT146 Hoàn thiện công tác trả lương tại cty phát triển hạ tầng khu CN cao Hoà Lạc
QT147 Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại cty KD nhà số 3
QT148 Nâng cao năng lực quản lý tại cty Bảo hiểm nhân thọ Thanh Hoá
QT149 Nâng cao hoạt động SXKD tại cty CP vận tải ôtô Vĩnh Phúc
QT150 QL chất lượng
QT151 Nâng cao chất lượng SP tại cty CP giống cây trồng Thanh Hoá
QT152 Giải pháp nâng cao hiệu quả trợ giá xe Bus ở HN
QT153 Thực trạng kế hoạch chiến lược tại cty CP Đại Thắng trong những năm qua
QT154 Chi phí SXKD và các biện pháp QL chi phí SXKD
QT155 Một số giải pháp hoàn thiện QL mạng lưới nhân viên bán hàng của cty TNHH Cocacola VN chi nhánh phía Bắc
QT156 Công tác quản trị bán hàng tại cty Thực phẩm Hà Nội
QT157 XD và thực hiện kế hoạch bán hàng tại cty CP Vật tư BVTV Hoà Bình
QT158 Lý luận cơ bản về hoạt động bán hàng tại các DN TM
QT159 Quản trị bán hàng tại cty BH số 5 Nam Bộ
QT160 Thực trạng lập kế hoạch SX tại cty CP May Thăng Long
QT161 Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty Tem
QT162 Thúc đẩy hoạt động SXKD XNK tại cty CP DV XNK Từ Liêm TULTRACO
QT163 Tổ chức lao động tại Bưu điện Tuần Giáo
QT164 Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại cty Điện thoạ HN
QT165 Phát triển thị trường tại cty CP giầy Cẩm Bình
QT166 Bộ máy quản trị tại chi nhánh cty CP Hà Phú An
QT167 Quản trị bán hàng tại cty Muối Thanh Hoá
QT168 Nâng cao hiệu quả KD XNK tại cty VINACONEX
QT169 Giải pháp khuyến khích các hoạt động đầu tư trong nước
QT170 SX và tiêu thụ SP tại cty XD cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật COMETCO
QT171 Chỉ tiêu lợi nhuận ở cty đầu tư phát triển XD DIC
QT172 Cty CP điện tử chuyên dụng Hanel
QT173 Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty TNHH Thái Dương
QT174 Hoạch định chiến lược KD tại cty Ximăng và XD công trình Lạng Sơn
QT175 QL chi phí SXKD tại cty TNHH Ninh Thanh
QT176 Nâng cao hiệu quả KD tại cty CP giầy Hưng Yên
QT177 Lập kế hoạch năm cho vật tư tại cty Cao Su Sao Vàng
QT178 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty Điện Lực Ba Đình
QT179 Kinh nghiệm CPH tại cty Vận tải hành khách Hải Hưng
QT180 Việc làm và vấn đề sử dụng nguồn nhân lực
QT181 QL NN trong vấn đề nông sản - thực phẩm
QT182 Hoàn thiện bộ máy quản trị ở cty 91
QT183 QL NN về bảo vệ, chăm sóc và GD trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
QT184 Chiến lược nhân lực tại cty vận tải BIC VN
QT185 Thúc đẩy tăng trưởng KT tỉnh Bắc Kạn đến 2010
QT186 Nâng cao hiệu quả XNK
QT187 Nâng cao chất lượng sp ở nhà máy thuốc lá Thăng Long
QT188 QL đầu tư XDCB đối với nghành thuỷ lợi
QT189 Nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nhân sự tại cty XNK nông sản thực phẩm HN
QT190 QL tiền lương, thu nhập trong các DN NN
QT191 Quy hoạch sử dụng đất đai tại Thanh Giang - Thanh Miện - HD
QT192 QL cácdự án ODA
QT193 Trình độ học vấn và mức sinh
QT194 Đa dạng hoá sp tại cty CP dược và TBVTYT bộ GTVT TRAPHACO
QT195 Nâng cao hiệu quả SXKD tại Vietsurestar
QT196 Duy trì và mở rộng thị trường
QT197 Tổ chức tiền lương tại cty CP Vật tư - vận tải - ximăng
QT198 Nâng cao hiệu quả đấu thầu trong XDCB
QT199 QL tiền lương
QT200 Phát triển nguồn nhân lực tại cảng Khuyến Lương
QT201 QL chất lượng theo tiêu chuẩn QT ISO 9001 - 2000 tại cty CP xăng dầu hàng không
QT202 Thu nhập và các tác động của nó tới năng suất lao động tại VN
QT203 Công tác gắn SX với TT tại cty TM và dược phẩm Như Thuỷ
QT204 Đấu thầu xây lắp tại cty XD 6 Thăng Long
QT205 Các hình thức trả lương tại cty CTGT 3 HN
QT206 Phát triển nguồn nhân lực tại cty Sông Đà 1
QT207 Định mức kĩ thuật tại cty may Thanh Hoá
QT208 Nâng cao khả năng thắng thầu của cty XD 319
QT209 Nâng cao hiệu quả KD XNK tại cty TM VT du lịch
QT210 Hoàn thiện mạng lưới kênh phân phối tại cty Giấy Bãi Bằng
QT211 Mở rộng TT HH tại cty Bia HN
QT212 Quản trị chiến lược
QT213 XD và QL quỹ tiền lương
QT214 Chính sách hỗ trợ tiêu thụ sp tại cty Cao su Sao Vàng
QT215 Công tác đấu thầu tại cty Cầu 14
QT216 Trả lương tại cty cầu 1 Thăng Long
QT217 NK HH tại cty KD và SX VTHH SAMECO
QT218 Khoán công trình ở cty cơ giới và xây lắp 12
QT219 Tổ chức lao động tại cty cơ khí 79
QT220 Mở rộng TT tại cty dệt 10/10
QT221 QL LĐ tiền lương tại cty CP DV Vận Tải
QT222 Nâng cao hiệu quả KD tại cty CP ăn uống KS Hà Tây
QT223 Sử dụng vốn tại cty CP xây lắp Hải Long
QT224 Quản trị nhân sự tại cty ĐT xây lắp TM HN
QT225 Sử dụng lao động tại cty Đay Thái Bình
QT226 Tiền lương trong DNCN
QT227 Quản trị nhân lực tại Viện luyện kim đen
QT228 Tiêu thụ sp tại cty dược liệu TƯ
QT229 Các hình thức trả lương tại cty gạch ốp lát HN
QT230 Sử dụng vốn tại cty Giấy Bãi Bằng
QT231 Các hình thức trả lương tại cty dệt kim Thăng Long
QT232 Huy động vốn tại cty dệt Chiến Thắng
QT233 Sử dụng lao động tại cty quy chế Từ Sơn
QT234 XD chiến lược KD tại cty xây lắp - vật tư - vận tải Sông Đà 12
QT235 Bộ máy quản lý tại cty tạp phẩm và bảo hộ lao động
QT236 Chiến lược KD tại cty Vật tư thiết bị Alpha
QT237 QL vốn tại cty 20 - TC Hậu Cần
QT238 XK tại cty thuỷ tinh và vốn XD
QT239 Nâng cao hiệu quả KD tại cty TNHH Việt - Trung - t. Lạng Sơn
QT240 Nâng cao năng lực cạnh trạnh trong dự thầu XD tại cty XD và trang trí nội thất Bạch Đằng
QT241 QL LĐ tiền lương tại cty CP vận tải ôtô 3
QT242 Tiêu thụ sp thuốc bảo vệ thực vật tại cty VT BVTV 2 - HN
QT243 Tổ chức lao động tại cty ximăng đá vôi Phú Thọ
QT244 XK hàng nông sản
QT245 Kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại cty Sông Đà 8
QT246 Bộ máy QL tại cty VLXD Cẩm Trướng
QT247 Nâng cao khả năng thắng thầu tại cty xây lắp vật tư kĩ thuật HN
QT248 Quản trị nhân sự
QT249 XK chè
QT250 Phân tích biến động dân số, lao động và việc làm tại H. Lập Thạch

MARKETING

 

MAR01 Hệ thống thông tin tại cty XD CN Hà Nội
MAR02 Phận tích cơ hội thị trường vận chuyển hàng khô, hàng BH đa năng bằng đường thuỷ nội địa của cty VT thuỷ Bắc NOSCO
MAR03 Các giải pháp Mar trong nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu lắp đặt máy phát điện của cty TNHH Cát Lâm
MAR04 Phát triển hoạt động Mar trong KD XK mặt hàng thủ công mỹ nghệ tại cty XNK ARTEXPORT
MAR05 Hoàn thiện HT kênh phân phối SP của DN bánh cao cấp Bảo Ngọc
MAR06 Nâng cao mức độ thoả mãn khách hàng tại cty TMDV Tràng Thi
MAR07 Hoàn thiện quản trị HT kênh phân phối thức ăn gia súc tại cty TNHH XNK Phương Đông
MAR08 Hoàn thiện phối thức Marketing - Mix tại XN TM thuộc cty DV hàng không sân bay Nội Bài
MAR09 Phát triển hoạt động KD lữ hành nội địa của XN đầu tư và phát triển Sông Hồng thuộc cty Du lịch và TM tổng hợp Thăng Long
MAR10 QL và phân phối SP của cty CP bánh kẹo Hải Châu
MAR11 HT kênh phân phối tại cty CP vật tư BVTV Hoà Bình
MAR12 Ứng dụng Mar - Mix trong KD hàng may mặc XK của cty May 20
MAR13 Hoàn thiện công cụ Mar - Mix tại cty TNHH quốc tế Song Thanh (STI)
MAR14 Chiến lược SP cho khách hàng CN tại cty Nhựa cao cấp Hàng Không
MAR15 Chiến lược Mar tại cty Vật tư Bưu điện I trong thời gian tới
MAR16 Giải pháp Mar hỗn hợp nhằm phát triển thị trường nước khoáng tại cty TNHH SANA
MAR17 Nâng cao hoạt động xúc tiến hỗn hợp tại cty Biti's trên thị trường miền Bắc
MAR18 Hoàn thiện HT kênh phân phối tại cty Giấy Bãi Bằng
MAR19 Mở rộng thị trường tại cty Chè Kim Anh
MAR20 Phát triển TT máy công cụ và phụ tùng thay thế của cty Cơ khí Hà Nội
MAR21 Hoàn thiện tổ chức và nâng cao năng lực bán hàng nhằm mở rộng thị trường nội địa của cty Giày Thượng Đình
MAR22 Mar trong xúc tiến TM tại cty hoá dầu PETROLIMEX
MAR23 Mar - Mix đối với việc mở rộng TT tại cty kính Đáp Cầu - Bắc Ninh
MAR24 QL khách hàng thường xuyên tại XN vận tải TH cty vận tải và DV công cộng Hà Nội
MAR25 Cty lắp máy và XD số 10
MAR26 Nâng cao hiệu quả SXKD tại NXB GTVT
MAR27 Chiến lược SP tại cty Sơn Hải Phòng
MAR28 Chiến lược cạnh tranh bằng khác biệt hoá SP tại cty Tân Hồng Hà
MAR29 Nâng cao năng lực cạnh tranh tại cty tạp phẩm và bảo hộ LĐ
MAR30 Nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực KD Gaz và bếp Gaz ở cty TNHH TMDV Ngọc Toản
MAR31 KH Mar trong cty TNHH 1 thành viên Điện cơ Thống Nhất (VINAWIND)
MAR32 Hoàn thiện nghiệp vụ Mar tại cửa hàng KD TM 1174 Đ. Láng thuộc cty CP TM Cầu Giấy
MAR33 Mar hỗn hợp tại cty Vật tư vận tải và XD CTGT TRANCO
MAR34 Cty CN phẩm Minh Quân
MAR35 Mar bán hàng tại cty Vật tư NN Hà Nội
MAR36 Hoạt động bán hàng cá nhân tại cty VTKT Ximăng - Tổng cty Ximăng VN
MAR37 Nâng cao hiệu quả XNK tại cty XNK Hà Tây
MAR38 XK mặt hàng nông sản sang TT khu vực châu &Aac

Tìm thêm: ,