Giáo trình Microsoft Tiếng Việt trọn bộ - Tài liệu học quản trị mạng

  • Bản quyền: Free
  • Kích thước: 298.16 MB
  • Yêu cầu:
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 01/10/2013
  • Bình luận:
Vote101
1976
QA code Giáo trình Microsoft Tiếng Việt trọn bộ

http://www.fshare.vn/file/TA6V0N0M5T

Đường dẫn size
090612 DANH MUC SACH MICROSOFT.doc 35.00 KB
MCSA 70-236 - Tieng Viet.chm 21.66 MB
MCSA 70-290 - Tieng Viet.chm 19.94 MB
MCSA 70-291 - Tieng Viet.chm 21.14 MB
MCSA 70-351 - Tieng Viet.chm 18.93 MB
Microsoft Forefront TMG - Part 1 - Installation.pdf 2.39 MB
Microsoft Forefront TMG - Part 2 - Secure NAT - Proxy - Firewall Client.pdf 3.61 MB
Microsoft Forefront TMG - Part 3 - Access Rule.pdf 6.40 MB
mySQL - Part 1 - Installation.pdf 2.85 MB
mySQL - Part 2 - Manager mySQL Server - Backup & Restore Database.pdf 2.20 MB
Part 1 - Hub - Switch - Router.pdf 204.71 KB
Part 10 - NTFS Permission - Take Ownership.pdf 2.27 MB
Part 11 - Domain Controller - Join Domain.pdf 3.88 MB
Part 12 - Roaming User - Homedirs - Profiles.pdf 1.16 MB
Part 13 - Organizational Unit.pdf 2.76 MB
Part 14 - Software Deloyment.pdf 2.28 MB
Part 15 - Folder Redirected - Script.pdf 1.78 MB
Part 16 - Sercurity Template - Audit.pdf 2.16 MB
Part 17 - Terminal Service - Remote Desktop - VNC.pdf 4.29 MB
Part 18 - Backup - Restore.pdf 4.30 MB
Part 19 - Install Windows - Sysprep.pdf 5.80 MB
Part 2 - OSI Model.pdf 311.99 KB
Part 20 - Disaster Recovery.pdf 1.13 MB
Part 21 - Printer Server.pdf 2.54 MB
Part 22 - Hardware Profiles - Shadow Copies - Compress - Disk Quota.pdf 4.20 MB
Part 23 - User Account Control - Firewall.pdf 3.09 MB
Part 24 - Parental Control.pdf 1.52 MB
Part 25 - IP Address - Subnet - Supernet.pdf 976.71 KB
Part 26 - Routing.pdf 3.81 MB
Part 27 - DHCP Server - DHCP Replay Agent.pdf 4.33 MB
Part 28 - Windows Internet Name System - WINS.pdf 2.87 MB
Part 29 - Domain Name System - DNS.pdf 4.37 MB
Part 3 - UTP Cable.pdf 305.86 KB
Part 30 - Network Address Translation - NAT.pdf 2.53 MB
Part 31 - Internet Information Service - IIS.pdf 3.10 MB
Part 32 - Virtual Privacy Network - VPN.pdf 7.74 MB
Part 33 - Hacking - Windows Server Update Service - WSUS.pdf 5.32 MB
Part 34 - ADSL - Wireless.pdf 2.33 MB
Part 35 - Certificate Authority.pdf 12.88 MB
Part 36 - IPSec.pdf 5.16 MB
Part 37 - Exchange Server - Address List.pdf 6.19 MB
Part 37 - Exchange Server - Anti Spam.pdf 3.16 MB
Part 37 - Exchange Server - Backup - Restore.pdf 7.08 MB
Part 37 - Exchange Server - Email Address Policies.pdf 4.50 MB
Part 37 - Exchange Server - Installation.pdf 2.76 MB
Part 37 - Exchange Server - Internet Protocol.pdf 5.18 MB
Part 37 - Exchange Server - Message Policies.pdf 4.64 MB
Part 37 - Exchange Server - Recipient Configuration - Create Mailbox.pdf 4.77 MB
Part 37 - Exchange Server - Recipient Configuration - Delegates - Restriction.pdf 3.81 MB
Part 37 - Exchange Server - Recipient Configuration - Group.pdf 3.24 MB
Part 37 - Exchange Server - Recipient Configuration - Room Mailbox.pdf 3.81 MB
Part 37 - Exchange Server - SMTP.pdf 3.46 MB
Part 37 - Exchange Server - Storage Group.pdf 5.85 MB
Part 38 - ISA Server - Access Rule.pdf 7.35 MB
Part 38 - ISA Server - Array - Configuration.pdf 3.52 MB
Part 38 - ISA Server - Array - Installation.pdf 1.68 MB
Part 38 - ISA Server - Caching.pdf 3.09 MB
Part 38 - ISA Server - Installation.pdf 4.51 MB
Part 38 - ISA Server - Intrusion Detection.pdf 2.31 MB
Part 38 - ISA Server - Server Publishing - Configuration.pdf 3.90 MB
Part 38 - ISA Server - Server Publishing - HTTP - HTTPS.pdf 6.30 MB
Part 38 - ISA Server - Server Publishing - SMTP - POP3 - OWA.pdf 3.51 MB
Part 38 - ISA Server - Template.pdf 1.15 MB
Part 38 - ISA Server - VPN Client to Gateway.pdf 2.99 MB
Part 38 - ISA Server - VPN Gateway to Gateway.pdf 3.29 MB
Part 39 - Upgrade Server 2008 - IPv6.pdf 583.73 KB
Part 4 - IP Address.pdf 433.01 KB
Part 40 - Upgrade Server 2008 - Windows PowerShell.pdf 2.12 MB
Part 41 - Upgrade Server 2008 - Upgrade Server 2003 DC to Server 2008 DC.pdf 1.86 MB
Part 42 - Upgrade Server 2008 - Domain Controller - Join Domain.pdf 3.65 MB
Part 43 - Upgrade Server 2008 - Windows Deployment Services - WDS.pdf 4.77 MB
Part 44 - Upgrade Server 2008 - Network Access Protection (NAP) DHCP.pdf 5.50 MB
Part 45 - Upgrade Server 2008 - Internet Information Services - IIS.pdf 6.62 MB
Part 46 - Upgrade Server 2008 - Distributed File System - DFS.pdf 4.88 MB
Part 47 - Upgrade Server 2008 - Network Load Balancing - NLB.pdf 2.68 MB
Part 48 - Upgrade Server 2008 - Windows Server Core - WSC.pdf 3.53 MB
Part 49 - Upgrade Server 2008 - Terminal Services.pdf 6.47 MB
Part 5 - Local User - Local Group.pdf 0.98 MB
Part 50 - Upgrade Server 2008 - Active Directory Rights Management Services - RMS.pdf 2.57 MB
Part 6 - Local Policy - Local Sercurity Policy.pdf 1.59 MB
Part 7 - Disk Management.pdf 7.25 MB
Part 8 - Share Permission.pdf 1.40 MB
Part 9 - Offline files.pdf 777.03 KB
QuanTriMang-Full.pdf 14.65 MB