Giáo trình SQL (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 430 KB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: ĐH Huế
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 11/11/2011
  • Bình luận:
Vote108
3859
QA code Giáo trình SQL (Tiếng Việt)

hoặc

http://mega.1280.com/file/6PR7GA9S/

pass: tech24.vn

---
Backup theo yêu cầu

Giáo trình bao gồm 4 chương:
- Chương 1: Giới thiệu một số câu lệnh sử dụng trong việc định nghĩa các đối tượng dữ liệu như bảng dữ liệu, khung nhìn và chỉ mục.
- Chương 2: Trình bày bốn câu lệnh thao tác dữ liệu là SELECT, INSERT, UPDATE, và DELETE; trong đó tập trung chủ yếu ở câu lệnh select.
- Chương 3: Đề cập đến hai câu lệnh điều khiển GRANT và REVOKE sử dụng trong việc cấp phát và hủy bỏ quyền của người sử dụng CSDL.
- Chương 4: Giới thiệu về thủ tục lưu trữ và trigger. Đây là những đối tượng CSDL được sử dụng nhắm tăng hiệu năng sử dụng khi sử dụng CSDL