Hệ điều hành

  • Bản quyền:
  • Kích thước: 5 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 01/02/2008
  • Bình luận:
Vote100
2771
QA code Hệ điều hành

Giáo trình này gồm có 4 phần với 11 chương:
Phần 1: Tổng quan      
   
Chương 1: Tổng quan về hệ điều hành
   C
hương 2: Cấu trúc hệ điều hành
Phần 2: Quản lý quá trình      
   Chương 3: Quá trình      
     
Chương 4: Luồng (p1)   
     
Chương 4: Định thời biểu CPU (p2) 
     
Chương 5: Đồng bộ hóa quá trình
 
     Chương 6: Deadlock
Phần 3: Quản lý lưu trữ    
      
Chương 7: Quản lý bộ nhớ
 
     Chương 8: Bộ nhớ ảo  
      
Chương 9: Hệ thống tập tin  
      
Chương 10: Cài đặt hệ thống tập tin
Phần 4: Quản lý xuất nhập 
      
Chương 11: Quản lý hệ thống xuất nhập   
Đề cương

Tìm thêm: Hệ, điều, hành,