Tài liệu học CSS (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 984 KB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 21/11/2008
  • Bình luận:
Vote107
9876
QA code Tài liệu học CSS (Tiếng Việt)

Trong lĩnh vực xây dựng, chúng ta có trang trí nội thất; trong lĩnh vực thẩm  mỹ - làm đẹp, chúng ta có kỹ thuật make-up; còn trong lĩnh vực thiết kế web chúng  ta có CSS. Đây chỉ  là một định nghĩa giàu hình  ảnh của Pearl  thôi  (nhưng cũng  thực tế nhỉ (smile). Còn CSS (Cascading Style Sheets mà Pearl tạm dịch là tờ mẫu  theo Style Sheets)    là một ngôn ngữ quy định cách  trình bày cho các  tài  liệu viết bằng HTML, XHTML, XML, SVG, hay UML,… 

 

Nội dung Trang
Lời mở đầu .................................................. .............................. 6
Bài 1: Giới thiệu .................................................. ...................... 8
1.1. CSS là gì? .................................................. ....................................... 8
1.2. Tại sao CSS? .................................................. ..................................8
1.3. Học CSS cần những gì? .................................................. ................9
Bài 2: Một số quy ước về cách viết CSS ................................... 10
2.1. Cú pháp CSS .................................................. .................................10
2.2. Đơn vị CSS .................................................. .................................... 13
2.3. Vị trí đặt CSS .................................................. ................................. 14
2.4. Sự ưu tiên .................................................. .......................................18
Bài 3: Màu chữ và màu nền .................................................. .... 21
3.1. Thuộc tính background-color .................................................. ......... 21
3.2. Thuộc tính background-image .................................................. ....... 21
3.3. Thuộc tính background-repeat .................................................. ....... 22
3.4. Thuộc tính background-attachment ................................................. 23
3.5. Thuộc tính background-position .................................................. .... 23
Bài 4: Font chữ .................................................. ........................ 26
4.1. Thuộc tính font-family .................................................. ................... 26
4.2. Thuộc tính font-style .................................................. ...................... 27
Trang 4
Simple CSS Standard Edition WallPearl
4.3. Thuộc tính font-variant .................................................. .................. 27
4.4. Thuộc tính font-weight .................................................. .................. 28
4.5. Thuộc tính font-size .................................................. ....................... 28
Bài 5: Text .................................................. ............................... 30
5.1. Thuộc tính color .................................................. ............................. 30
5.2. Thuộc tính text-indent .................................................. .................... 30
5.3. Thuộc tính text-align .................................................. ...................... 31
5.4. Thuộc tính letter-spacing .................................................. ..............31
5.5. Thuộc tính text-decoration .................................................. ............32
5.6. Thuộc tính text-transform .................................................. ............. 32
Bài 6: Pseudo-classes for Links ................................................ 33
Bài 7: Class & id .................................................. ..................... 36
7.1. Nhóm phần tử với class............................................. ....................... 36
7.2. Nhận dạng phần tử với id .................................................. ............... 38
Bài 8: Span & div .................................................. .................... 40
8.1. Nhóm phần tử với .................................................. .............40
8.2. Nhóm phần tử với

.................................................. ................ 40
Bài 9: Box Model .................................................. .................... 43
Bài 10: Margin & padding .................................................. ...... 45
10.1. Thuộc tính margin .................................................. ........................ 45
10.2. Thuộc tính padding .................................................. ...................... 47
Trang 5
Simple CSS Standard Edition WallPearl
Bài 11: Border .................................................. ......................... 48
11.1. Thuộc tính border-width .................................................. .............. 48
11.2. Thuộc tính border-color .................................................. ............... 48
11.3. Thuộc tính border-style .................................................. ................ 48
Bài 12: Height & width .................................................. ........... 50
12.1. Thuộc tính width .................................................. .......................... 50
12.2. Thuộc tính max-width .................................................. ..................50
12.3. Thuộc tính min-width .................................................. .................. 50
12.4. Thuộc tính height .................................................. ......................... 50
12.5. Thuộc tính max-height .................................................. .................51
12.6. Thuộc tính min-height .................................................. ..................51
Bài 13: Float & clear .................................................. ............... 52
13.1. Thuộc tính float .................................................. ............................ 52
13.2. Thuộc tính clear .................................................. ........................... 53
Bài 14: Position .................................................. ....................... 54
14.1. Absolute position .................................................. ......................... 55
14.2. Relative position .................................................. .......................... 56
Bài 15: Layers .................................................. .......................... 57
Bài 16: Web standard .................................................. .............59
Phụ lục .................................................. .....................................  60

Tìm thêm: Tài, liệu, học, CSS, (Tiếng, Việt),