Tài liệu học LINQ (Tiếng Việt)

  • Bản quyền: Freeware
  • Kích thước: 19 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 06/12/2011
  • Bình luận:
Vote104
2217
QA code Tài liệu học LINQ (Tiếng Việt)

Linq được viết tắt từ cụm từ Language Integrated Query, hay ta có thể tạm dịch là ngôn ngữ truy vấn được tích hợp vào ngôn ngữ lập trình.

 

Linq là một thành phần trong gói .Net của hãng Microsoft. Nó có thể thêm câu hỏi truy vấn dữ liệu vào ngôn ngữ .net với cấu trúc gần giống với cấu trúc SQL. Nhiều những khái niệm mà LINQ được giới thiệu trước đấy đã được kiểm tra ở Dự án nghiên cứu CW của hãng Microsoft. LINQ được phát triển tự do như một phần của gói .NET 3.5. 
 
LINQ định nghĩa là một tập hợp những toán tử truy vấn có thể được sử dụng để truy vấn hoạc lọc dữ liệu từ những lớp dữ liệu chuẩn như XML, CSDL quan hệ, những nguồn dữ liệu của hãng thứ ba. Nó cũng cho phép truy vấn đến bất kỳ nguồn dữ liệu nào nhưng với yêu cầu dữ liệu đó phải được đóng gói như những đối tượng. Vì thế, nếu nguồn dữ liệu không lưu trữ dữ liệu như những đối tượng, thì dữ liệu phải là ma trận có miền giá trị của đối tượng. Những câu hỏi đã viết sử dụng những toán tử truy vấn được thực hiện theo cách khác bởi bộ xử lý câu hỏi LINQ hoặc qua một cơ chế mở rộng, được thoả thuận với những nhà cung cấp LINQ. Những kết quả của câu hỏi được trả về như một tập hợp bộ nhớ trong của những đối tượng, vì vậy nó đếm được.