McAfee Stinger 12.1.0.726 - Phần mềm diệt virus miễn phí

  • Bản quyền: Free
  • Version: 12.1.0.726
  • Kích thước: 10.1 MB
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
  • Nhà phát hành: McAfee
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 03/01/2014
Vote
85
QA code McAfee Stinger

Download phần mềm diệt virus miễn phí McAfee Stinger 12.1.0.726; tải phần mềm diệt virus miễn phí McAfee Stinger 12.1.0.726 - Stinger là phần mềm miễn phí, được sử dụng để phát hiện và diệt virus. Nó không thay thế cho phần mềm chống virus, mà là công cụ hỗ trợ các quản trị viên và người dùng khi hệ thống nhiễm virus.

Stinger sử dụng công nghệ quét tiên tiến để quét các tập tin .DAT trong thời gian ngắn. Nó sẽ phát hiện và loại bỏ mối đe dọa được liệt kê trên "Virus List" trong ứng dụng Stinger.

phần mềm diệt virus miễn phí McAfee StingerStinger có thể phát hiện và loại bỏ những mối đe dọa như:

    BackDoor-ALI
    BackDoor-AQJ
    BackDoor-AQJ.b
    BackDoor-CEB
    BackDoor-CEB!bat
    BackDoor-CEB!hosts
    BackDoor-CEB.b
    BackDoor-CEB.c
    BackDoor-CEB.d
    BackDoor-CEB.dll
    BackDoor-CEB.dr
    BackDoor-CEB.e
    BackDoor-CEB.f
    BackDoor-CEB.sys
    BackDoor-CFB
    BackDoor-JZ
    BackDoor-JZ.dam
    BackDoor-JZ.dr
    BackDoor-JZ.gen
    BackDoor-JZ.gen.b
    Bat/Mumu.worm
    Downloader-DN.a
    Downloader-DN.b
    Exploit-DcomRpc
    Exploit-DcomRpc.b
    Exploit-DcomRpc.dll
    Exploit-Lsass
    Exploit-Lsass.dll
    Exploit-MS04-011
    Exploit-MS04-011.gen
    HideWindow
    HideWindow.dll
    IPCScan
    IRC/Flood.ap
    IRC/Flood.ap.bat
    IRC/Flood.ap.dr
    IRC/Flood.bi
    IRC/Flood.bi.dr
    IRC/Flood.cd
    NTServiceLoader
    ProcKill
    PWS-Narod
    PWS-Narod.dll
    PWS-Narod.gen
    PWS-Sincom
    PWS-Sincom.dll
    PWS-Sincom.dr
    W32/Anig.worm
    W32/Anig.worm.dll
    W32/Bagle
    W32/Bagle!eml.gen
    W32/Bagle!pwdzip
    W32/Bagle.ad!src
    W32/Bagle.dldr
    W32/Bagle.dll.dr
    W32/Bagle.eml
    W32/Bagle.fb!pwdzip
    W32/Bagle.fc!pwdzip
    W32/Bagle.fd!pwdzip
    W32/Bagle.fe!pwdzip
    W32/Bagle.fm.dldr
    W32/Bagle.gen
    W32/Bagle@MM!cpl
    W32/Blaster.worm
    W32/Blaster.worm.k
    W32/Bropia.worm
    W32/Bugbear
    W32/Bugbear.a.dam
    W32/Bugbear.b!data
    W32/Bugbear.b.dam
    W32/Bugbear.gen@MM
    W32/Bugbear.h@MM
    W32/Bugbear@MM
    W32/Deborm.worm.ah
    W32/Doomjuice.worm
    W32/Dumaru
    W32/Dumaru.ad@MM
    W32/Dumaru.al.dll
    W32/Dumaru.dll
    W32/Dumaru.eml
    W32/Dumaru.gen
    W32/Dumaru.gen@MM
    W32/Dumaru.w.gen
    W32/Elkern.cav
    W32/Elkern.cav.c
    W32/Elkern.cav.c.dam
    W32/Fizzer
    W32/Fizzer.dll
    W32/FunLove
    W32/FunLove.apd
    W32/Gaobot.worm
    W32/Harwig.worm
    W32/IRCbot
    W32/IRCbot.worm
    W32/IRCbot.worm.dll
    W32/Klez
    W32/Klez.dam
    W32/Klez.eml
    W32/Klez.gen.b@MM
    W32/Klez.rar
    W32/Korgo.worm
    W32/Lirva
    W32/Lirva.c.htm
    W32/Lirva.eml
    W32/Lirva.htm
    W32/Lirva.txt
    W32/Lovgate
    W32/Mimail
    W32/Mimail.c@MM
    W32/Mimail.c@MM
    W32/Mimail.i!data
    W32/Mimail.q@MM
    W32/MoFei.worm
    W32/MoFei.worm.dr
    W32/Mumu.b.worm
    W32/Mydoom
    W32/Mydoom!bat
    W32/Mydoom!ftp
    W32/Mydoom.b!hosts
    W32/Mydoom.dam
    W32/Mydoom.t.dll
    W32/Mytob
    W32/Mytob.gen@MM
    W32/Mytob.worm
    W32/MyWife
    W32/MyWife.dll
    W32/MyWife@MM
    W32/Nachi!tftpd
    W32/Nachi.worm
    W32/Netsky
    W32/Netsky.af@MM
    W32/Nimda
    W32/Nimda.dam
    W32/Nimda.eml
    W32/Nimda.gen@MM
    W32/Nimda.htm
    W32/Pate
    W32/Pate!dam
    W32/Pate.dam
    W32/Pate.dr
    W32/Polip
    W32/Polip!mem
    W32/Polybot
    W32/Polybot.bat
    W32/Sasser.worm
    W32/Sasser.worm!ftp
    W32/Sdbot
    W32/Sdbot!irc
    W32/Sdbot.bat
    W32/Sdbot.cli
    W32/Sdbot.dll
    W32/Sdbot.dr
    W32/Sdbot.worm
    W32/Sdbot.worm!ftp
    W32/Sdbot.worm.bat.b
    W32/Sdbot.worm.dr
    W32/Sdbot.worm.gen
    W32/Sdbot.worm.gen.a
    W32/Sdbot.worm.gen.b
    W32/Sdbot.worm.gen.c
    W32/Sdbot.worm.gen.d
    W32/Sdbot.worm.gen.e
    W32/Sdbot.worm.gen.q
    W32/Sober
    W32/Sober!data
    W32/Sober.dam
    W32/Sober.eml
    W32/Sober.f.dam
    W32/Sober.g.dam
    W32/Sober.q!spam
    W32/Sober.r.dr
    W32/Sober.r@MM
    W32/Sobig
    W32/Sobig.dam
    W32/Sobig.eml
    W32/Sobig.f.dam
    W32/Sobig.gen@MM
    W32/Spybot.worm
    W32/SQLSlammer.worm
    W32/Swen
    W32/Swen@MM
    W32/Yaha.eml
    W32/Yaha.gen@MM
    W32/Yaha.y@MM
    W32/Yaha@MM
    W32/Zafi
    W32/Zafi.b.dam
    W32/Zindos.worm
    W32/Zotob.worm
    W32/Zotob.worm!host

Enhanced Detections đã được sửa đổi trong phiên bản này. Enhanced Detections bao gồm những mối đe dọa mới, tối ưu hóa hiệu suất, và sửa chữa những phát hiện không chính xác.

Những mối đe dọa mới:

    FakeAlert-Rena.bk
    FakeAlert-Rena.bl
    Generic Downloader.ko
    Generic FakeAlert.gg.gen.a

Enhanced Detections:

    JS/Exploit-Blacole.ml

    JS/Exploit-Blacole.mp

    JS/Exploit-Blacole.mt

    W32/Autorun.worm.c

    W32/Expiro.gen.p

    W32/Sality

    W64/Expiro.a

    ZeroAccess.dr

 
Hướng dẫn
Cách cài đặt và sử dụng "Stinger":

1. Lựa chọn nơi lưu tập tin đến một vị trí thuận tiện trên máy tính của bạn, chẳng hạn như Destop folder.

2. Khi tải về hoàn tất, chuyển đến thư mục chứa file Stinger đó rồi cài đặt.

3. Giao diện Stinger sẽ hiện ra.

4. Click vào nút Add hoặc Browse để thêm vào thư mục/ổ để quét. Ổ C: sẽ mặc định được quét.

5. Click Scan Now để bắt đầu quét thư mục/ổ đã chọn.

6. Stinger sẽ sữa lỗi tất cả những file nhiễm virus được phát hiện.

7. Để chạy chức năng Artemis Technology trong Stinger, click vào preferences và chọn mức độ. Khi bạn chọn "High" hoặc "Very High", McAfee Labs sẽ khuyên bạn nên thiết lập hoạt động "On virus detection" tới phần "Report only" cho lần quét đầu tiên.

 

McAfee Stinger 12.1.0.726; McAfee Stinger; phan mem diet virus; diet virus mien phi; ngan chan moi de doa may tinh; toi uu hoa he thong; tải miễn phí McAfee Stinger