ACsoft SME - Phần mềm kế toán thương mại dịch vụ

  • Bản quyền: Free
  • Kích thước: 31.1 MB
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
  • Nhà phát hành: Công ty Đông Giản
  • Đăng bởi: vula
  • Ngày cập nhật: 28/11/2013
  • Bình luận:
Vote
279
QA code ACsoft SME

Tuân thủ theo chế độ kế toán:

    QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Quyết định này thay thế Quyết định số 1177 TC/QĐ/CĐKT ngày 23/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành “Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ” và Quyết định số 144/2001/QĐ-BTC ngày 21/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc "Bổ sung, sửa đổi chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ ban hành theo Quyết định số 1177 TC/QĐ/CĐKT" và các Thông tư liên quan
    Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
    Tích hợp phần mềm hỗ trợ kê khai thuế phiên bản 2.5.1 của Tổng Cục thuế.

 ACsoft SME

Tính năng của ACSoft:

    Mô hình hoá chức năng, quy trình làm việc bằng sơ đồ trên màn hình
    Giao diện trực quan bằng tiếng Việt, dễ nhập liệu
    Quản lý tiền tệ theo nhiều đơn vị tiền tệ
    Quản lý chi tiết vật tư hàng hoá theo: mã hàng, nhóm hàng, nguồn gốc, kho hàng, nhà cung cấp, người mua, vv…
    Quản lý tài sản cố định chi tiết theo: mã tài sản, tên tài sản, nguyên giá, giá trị còn lại, hao mòn luỹ kế, nguồn hình thành tài sản, vv…
    Quản lý công nợ phải thu - phải trả chi tiết từng khách hàng theo từng hoá đơn
    Quản lý chi phí và tính giá thành đến từng đơn hàng, sản phẩm, công trình
    Xác định hiệu quả kinh doanh đến từng ngành nghề, hoạt động kinh doanh, nhóm hàng, mặt hàng, công trình, nhân viên, thị trường
    Tất cả các báo cáo đều có thể lọc số liệu theo nhiều tiêu thức khác nhau.
    An toàn dữ liệu với tính bảo mật cao, phân quyền chi tiết cho từng kế toán, dễ dàng tích hợp với những chức năng mới phù hợp từng giai đoạn phát triển doanh nghiệp.

Một số báo cáo tiêu biểu:

    Báo cáo quỹ tiền mặt, tiền gửi.
    Bảng cân đối tài khoản, Báo cáo KQKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính.
    Nhật ký chung - Sổ cái.
    Sổ theo dõi tình hình TSCĐ: bảng tính khấu hao TSCĐ, thẻ TSCĐ.
    Đối chiếu công nợ phải thu, công nợ phải trả.
    Báo cáo nhập - xuất - tồn hàng hoá, NVL.
    Báo cáo giá thành
    Báo cáo doanh thu
    Báo cáo chi phí