Advanced SQL Server HTML Documentation Generator 1.4

  • Bản quyền: Shareware
  • Kích thước: 1.42 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: Advanced Reliable Software, In
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 11/07/2008
  • Bình luận:
Vote100
100
QA code Advanced SQL Server HTML Documentation Generator 1.4

Advanced SQL Server HTML Documentation Generator sẽ quản lý các kiểu đối tượng cơ sở dữ liệu trên bảng, các thủ tục lưu trữ, trigger và các hàm do người dùng tự định nghĩa. Bảng dữ liệu bao gồm cột, khóa chính, khóa ngoại, kiểm tra ràng buộc, chỉ mục, trigger, và các đối tượng cơ sở dữ liệu phụ thuộc.

Các thủ tục lưu trữ bao gồm các tham số và mã nguồn SQL. Các hàm do người dùng định nghĩa gồm có các tham số và mã nguồn SQL.

Tài liệu Trigger bao gồm các mã nguồn SQL. Với mỗi đối tượng cơ sở dữ liệu này, chương trình sẽ sinh ra các tài liệu HTML riêng biệt.

Việc sử dụng HTML và CSS giúp cho người dùng dễ dàng chỉnh sửa và thậm chí mở rộng các tài liệu cơ sở dữ liệu được tạo ra.
Yêu cầu
- Microsoft SQL Server 2000 and Microsoft SQL Server 2005.
- Microsoft .Net Framework 2.0