DameWare Mini Remote Control 8.0.0.102

  • Bản quyền: Trial 14 days
  • Kích thước: 58 MB
  • Yêu cầu: Windows All
  • Nhà phát hành: SolarWinds
  • Đăng bởi: Tech24.soft
  • Ngày cập nhật: 24/03/2012
  • Bình luận:
Vote101
130
QA code DameWare Mini Remote Control 8.0.0.102

Đối với người quản trị, việc điều khiển máy tính thông qua mạng là rất cần thiết. Với các máy sử dụng hệ điều hành Windows có thể sử dụng các tính năng có sẵn như Remote Desktop, Terminal Service, hoặc dùng các chương trình của hãng thứ 3 để điều khiển như PC Anywhere, NetOF,… Các chương trình trên nói chung đều có 2 thành phần, một thành phần được cài trên máy Local và một thành phần được cài trên máy Remote. Khi sử dụng, thông thường người quản trị cần phải cài đặt, cấu hình các thành phần trên máy Remote đó. DameWare Mini Remote Control (DWMRC)  là một chương trình hỗ trợ người quản trị có thể điều khiển một máy tính từ xa.

 
DWMRC có một tính năng khá hay là hỗ trợ việc cài đặt thành phần trên máy Remote từ xa mà không cần phải ngồi trực tiếp tại máy đó. Bài viết này sẽ hướng dẫn chung về DWMRC để người đọc có thể lựa chọn nó khi muốn điều khiển các máy Windows từ xa. Cũng như các chương trình cho phép điều khiển desktop của máy Remote, DWMRC gồm 2 thành phần:
 
- Chương trình chính chạy trên máy Local – Mini Remote Control (file chạy là DWRCC.EXE).
 
- Chương trình dạng service chạy trên máy Remote – Mini Remote Control Agent Service (file chạy là DWRCS.EXE). Agent Service cần được cài đặt và chạy trên máy Remote. Việc cài đặt có thể được thực hiện khi tạo một kết nối, hoặc cài đặt thủ công.
 
Yêu cầu:
 
- Cần phải có UserID và Password thuộc nhóm Administrator trên máy Remote.
 
- “File & Printer Sharing” cần được cho phép trên máy Remote.
 
- Mục Admin$ cần được chia sẻ (share) trên máy Remote.
 
- Các cổng IP cần thiết cho File & Printer Sharing là 137-139/445 cần được mở trên tất cả các thiết bị router/firewall ở giữa hai máy Local và Remote và các phần mềm firewall trên máy Remote (như tính năng firewall của XP Service Pack 2, Zone Alarm,…).
 
- Khi kết nối thông qua Internet, Agent Service lắng nghe ở cổng TCP ngầm định là 6129. Cần cấu hình port forwarding trên Router/ Firewall đến cổng này.