Start Menu X Pro 4.85 - Thay đổi Startmenu của Windows

  • Bản quyền:
  • Kích thước: 15 MB
  • Yêu cầu:
  • Nhà phát hành:
  • Đăng bởi: admin
  • Ngày cập nhật: 08/09/2013
  • Bình luận:
Vote
250
QA code  Start Menu X Pro 4.85 - Thay đổi Startmenu của Windows

Start Menu X là một ứng dụng tuyệt vời giúp bạn thay thế hệ thống Start Menu của Windows mặc định. Nó được thiết kế dựa trên quá trình bộ não con người làm việc với các thông tin thị giác vì vậy mà phần mềm rất dễ sử dụng, đem lại cảm giác thoải mái cho mỗi người.

**********************************

Start Menu X is a replacement of the system menu for professionals. Power users are a lot more demanding, and it’s not surprising instead of a petty dozen of programs they have hundreds! This means that they need a solution developed by professionals for professionals. Find out how to find and launch programs without scrolling, extra clicks and moves this is Start Menu X.
Features
- Single-click launch. The PRO version allows you to assign a primary program to any folder and start it simply by clicking this folder.
- Virtual Groups. Group programs by purpose (office applications, graphics, etc) without changing their location on the hard drive.
- Flexible configuration. Customize the menu to your taste! Change the structure and add tabs.
- Years of experience. Start Menu X is an embodiment of 7-year experience in developing alternative menu solutions.

 

Tìm thêm: ,