Khái niệm Thread trong java !

Lượt xem: 1688

Thread là một dòng các điều khiển trong một process hay một ứng dụng. Nguyên văn là : Threads are multiple flows of control within a single program or process.

 

Bình luận